Váš nákupní košík je prázdný.
Kategorie
Nakupujte podle barev
Bílá Žlutá, hořčičná žlutá Oranžová Světle růžová, staro-růžová Tmavě růžová, fuchsia, magenta Světle zelená - limetka, kiwi Zelená Tyrkysová, mintová Světle modrá Modrá Tmavě modrá Fialová, Lila, Švestková Burgundy, vínová Červená Hnědá Tělová, slonovinová kost, béžová Stříbrná, šedá Zlatá Černá Průhledná, krystalická
Kamenná prodejna

Provozní doba prodejny:

Pondělí až Pátek
9:00 - 12:00
12:30 - 19:00

Sobota
09:00 – 14:00

Neděle a svátky - zavřeno

U Libeňského pivovaru 18, Praha 8

Nafukujeme balonky héliem.

+420 774 008 656

Rozvážíme balonky po Praze a okolí.

Majitel prodejny a e-shopu:
Petr Čermák
IČ:71862013
DIČ:CZ8602250404

Prodejna

Obchodní a dodací podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodníka Petr Čermák – BalonkyPraha.cz se sídlem Šternberkova 578/4, 170 00, Praha 7, zapsaného v živnostenském rejstříku, vedeném úřadem městské části Praha 7(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetových adresách www.balonkypraha.cz, www.party-balonky-dekorace.cz, www.potisk.balonkypraha.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem ČR. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy – ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem (dále „velkoobchodní partner“) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní. Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

1.3
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6
Chce-li se fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem, stát velkoobchodním partnerem prodávajícího, musí vyplnit registrační formulář velkoobchodního partnera a uvést v něm prodávajícímu požadované informace o sobě, včetně uvedení IČ. Po prověření údajů uvedených v registračním formuláři jej prodávající informuje, a to zpravidla e-mailem, zda jej přijal za svého velkoobchodního partnera, s nímž lze sjednávat zvýhodněné ceny zboží. 


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tato prezentace zboží není závaznou nabídkou prodávajícího ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Kupní smlouvu lze uzavřít jedině postupem podle následujících ustanovení. 
3.2
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového   rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2690060287/5500, vedený u společnosti RB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 4. bezhotovostně platební kartou.

4.2

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.

Ceny platné pro velkoobchodní partnery jsou viditelné po přihlášení v rámci jejich uživatelského rozhraní. První velkoobchodní objednávka musí být minimálně v hodnotě 2000 Kč vč. DPH.

4.9

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, případně ji vloží v papírové podobě do zásilky.

4.10

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího – U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8
5.3
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek
5.8.

Formulář pro odstoupení je k dispozici zde.

 

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající  nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu    obvykle používá,
7.2.3  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
7.2.5  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3
Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. V tomto případě na adrese U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8

7.6
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@balonkypraha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.DORUČOVÁNÍ DOKUMENTACE

9.1

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  

10. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

10.1
Pokud není přímo uvedeno výrobcem na výrobku jinak, pak všechny výrobky, které se prodávají prostřednictvím internetového obchodu, jsou považovány za nevhodné pro děti, a při práci s nimi je doporučen dohled dospělé osoby, která dohlédne, aby zboží bylo užíváno správným způsobem a nedošlo k jeho náhodné konzumaci, vdechnutí, či použito jakkoliv zdraví ohrožujícím způsobem.
10.2
Prodávající upozorňuje všechny své zákazníky, aby při své pracovně-tvůrčí činnosti vždy mysleli na svou bezpečnost a bezpečnost svého okolí a řídili se návody a etiketami zakoupeného zboží.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
11.2
Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
11.3
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.4
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.5
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.6
Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Petr Čermák – BalonkyPraha.cz, U Libeňského pivovaru 18, 180 00, Praha 8

adresa elektronické pošty: info@balonkypraha.cz 

telefon 774 008 656.

V Praze dne 1. 5. 2018

Související dokumenty:

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

 

Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Prodávající zpracovává následující osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, doručovací adresu, platební údaje, telefon a e-mailovou adresu), které potřebuje pro dokončení objednávky a doručení Vámi objednaného zboží na příslušnou, Vámi uvedenou adresu. Bez poskytnutí těchto údajů bychom Vám nemohli doručit Vaše zboží.

1.2 Vámi poskytnuté údaje používáme především pro rychlé doručení Vaší zásilky. Vaše e-mailová adresa a uvedený telefon nám slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o expedici zásilky. Prostřednictvím sms dostáváte vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí na naší provozovně. Uvedené telefonní číslo využíváme jako kontaktní v případě sdělení urgentních informací spojených pouze s expedicí Vaší zásilky (doručení zásilky na odběrné místo, zpráva o konkrétním čase doručení od Vámi zvolené doručovací společnosti, důležité informace související s Vaší zásilkou – nedostupnost zboží, změny v objednávce, odpovědi na Vaše dotazy v poznámce v rámci objednávkového procesu) 

1.3  Při nákupu v našem e-shopu můžete využít zákaznickou registraci a bezplatné členství v našem Věrnostním klubu. Zákaznická registrace je dobrovolná a slouží pro Váš vyšší komfort při opakovaných objednávkách, kdy nemusíte opětovně zadávat svá data a máte přehled o Vašich objednávkách. Dále Vás zákaznická registrace opravňuje k využití akčních slev a k získávání prioritních bonusů a informací, které upozorňují na nové produkty a speciální zákaznicky výhodné věrnostní akce. Z databáze registrovaných zákazníků vernostního klubu nebo z odběru Newsletteru se kdykoliv můžete odhlásit. Následně jste z naší databáze vymazáni. Na našem e-shopu můžete nakupovat i bez zákaznické registrace

1.4  Pokud při registraci využijete sociální sítě Facebook, získáme přístup l Vašemu veřejnému profilu včetně Vámi uvedenými dostupnými daty na tomto profilu (datum narození, údaj o aktuálním místě pobytu, profilový obrázek aj.  děl Vašeho nastavení)

1.5. Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení) - Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Zrušení odběru můžete provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

2. Kdo má přístup k Vaším údajům

2.1 Vaše osobní data zpracovávají někteří pověření zaměstnanci, kteří jsou vázání mlčenlivostí a proškoleni, jak mají zacházet s citlivými údaji a daty.  

2.2. Prodávající dále spolupracuje s dopravci a s některými dalšími subjekty (zpracovateli), kteří mohou využívat poskytnutá data pro expedici zásilek nebo ke zlepšení kvality a nabídky našich služeb. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Petr Čermák - BalonkyPraha.cz využívá, patří:

 •       Přepravní společnosti – DPD a Zásilkovna s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 •       Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 •       Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 •       Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 •        

3. Cookies

3.1.  Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

3.2. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

 •       ke správné funkčnosti našich stránek,
 •       při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům,
 •       pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

3.3. Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.

3.4. Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů vás však nikdy nelze identifikovat.

3.5.  V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. 

3.6. Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

 

4. Jak dlouho uchováváme Vaše data

4.1.  Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

 •       nákup s registrací i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku,
 •       zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, použití kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod. na dobu jednoho roku,
 •       zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

4.2.   Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 

5. Zajištění bezpečnosti

5.1  Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. 

6. Vaše práva a informační povinnost

6.1. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 •       právo na přístup k osobním údajům;
 •       právo na opravu;
 •       právo na výmaz;
 •       právo na omezení zpracování údajů;
 •       právo vznést námitku proti zpracování; a
 •       právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6.2  Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy (viz jak dlouho uchováváme Vaše data)

6.3 V případě pochybností o dodržování práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení na našeho pověřence správy osobních dat – Ing. Petr Dubský petr@balonkypraha.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018 

 

DODACÍ PODMÍNKY A PLATBA

 

1.   Dodací lhůty

1.1 Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každé jednotlivé zboží, v závislosti na skladových zásobách uvedeného zboží a na způsobu doručení a provedení platby.

1.2 Pokud je zboží na skladě obecně platí, že zboží je doručeno od 1 do 5 dnů po vaší objednávce v případě doručení zboží na dobírku V případě prodloužení smlouvou stanovené lhůty dodání musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.

 

2.   Doručení zásilky

2.1 Prostřednictvím přepravní společnosti bude zboží doručeno na dobírku za stanovenou cenu za dodání, která je připočítána k objednávce. Pokud bude zboží skladem nepřesáhne dodací lhůtu osmi dnů. Dodávku zasíláme přepravní službou Geis, kde lze doručit zboží i do druhého dne od podání. Zásilku je možné sledovat na stránkách www.geis.cz. Za případné nedostatky ve službách přepravní společnosti, či poškození zásilky neneseme odpovědnost.

2.2 Doručení balonků plněných heliem pomocí služby BalonKurýr, služba je zpoplatněna dle níže uvedených sazeb. Služba je platná pro Prahu a Středočeský kraj. 

2.3 Podmínkou pro Dovoz balonků a zboží je potvrzení termínu pracovníky Balonkypraha.cz

2.4 Jiným způsobem dodání, zásilkovou službou či osobním odběrem, je doručení zpoplatněno částkou dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím.

2.5 Osobní odběr na prodejně Balonkypraha.cz je zdarma a zboží je blokováno 7 dní.

Osobni odběr je možný pouze v prodejně Balonkypraha.cz

 

 1.   Cena doručení zásilky

3.1 Cena doručení po České republice:

GLS doručení: 89 Kč  

GLS dobírka: 30 Kč

BalonKurýr: 380 Kč

BalonKurýr - příplatek za doručení mimo provozní dobu - 300 až 1 000 Kč dle časové náročnosti.

BalonKurýr - 1 km mimo hranici HL. m. Praha - 7 Kč bez DPH

 

3.2 Cena doručení do Slovenské republiky:

Cena poštovného: 4,44 €

Dobírka: 1,96 €

Doprava zdarma je volitelná pro všechny objednávky nad 1 500 Kč (58 Eur), přepravní službou Geis. 

3.3 Doprava zdarma se nevztahuje na objednávky doručované službou BalonKurýr.

4.  Platba zboží

4.1 Platbu na dobírku hradí kupující při odběru zboží. 

4.2 Platbu předem zasílá kupující s uvedením čísla objednávky a to převodním příkazem na účet prodávajícího 2690060287/5500. V případě platby předem platí, že podnět k vyskladnění a následné  expedici zásilky,  je vydán až po připsání peněžní částky od zákazníka na náš účet. Zboží je dodáno přepravní společností Geis.

4.3 Podporujeme i další platby on-line. Podmínky se řídí platnými zákony ČR.

4.5 Platbu při osobním odběru hradí kupující v naší prodejně. Přijímáme hotovost i běžné platební karty.

4.6 Prodávající garantuje ceny stanovené v nabídce, a to včetně DPH.

4.7 Náklady spojené s odesláním zboží (poštovné a balné, dobírka a případně další poplatky) pokud není stanoveno jinak, nese kupující. Výše poštovného, dle způsobu doručení, se zohlední na faktuře v konečném součtu, kterou zákazník uvidí při uskutečnění objednávky prostřednictvím internetového portálu.

5. Převzetí zboží kupujícím

5.1 Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.

5.2 Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po jeho zaplacení a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

5.3 V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odebráním zboží.

5.4 Na zboží se vztahuje reklamační řád dle platného zákona.

 

Dodací podmínky vstupují v platnost dnem 1. 5. 2018

Top